Tło Wiro S.C. Separatory
Email Wiro S.C.
Tło Wiro S.C. Separatory

WIRO s.c.

 

ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

 

tel: 32-321-36-05


kom. 697 411 781
kom. 697 411 782

 

biuro@wiro.net.pl

Dobór wielkości separatora tłuszczu musi uwzględniać jakość i ilość odprowadzanych ścieków biorąc pod uwagę:

- maksymalny przepływ ścieków

- temperaturę odprowadzanych ścieków

- gęstość oleju i tłuszczu który będzie podlegał separacji

- zawartość środków umożliwiających zmywanie tzw detergentów

 

Przepływ nominalny ścieków przepływających przez separator można obliczyć ze wzoru:

 

NS = QS x fd x ft x fr

 Oznaczenia:

NS – wielkość nominalna separatora tłuszczu [l/s]

QS – przepływ ścieków technologicznych [l/s]

fd – współczynnik gęstości tłuszczów

ft – współczynnik temperaturowy

fr – współczynnik detergentowy

 

Współczynnik gęstości tłuszczów fd

Gęstość przy temperaturze 20°C [g/cm3]

Współczynnik fd

<0,94

                              1

>0,94

                             1,5Współczynnik temperaturowy ft

Temperatura ścieków

Współczynnik ft

60°C

                              1,0

>60°C

                              1,3Współczynnik detergentowy fr

Czy są to standardowe środki czystości w kuchni

Współczynnik fr

Tak

                              1,0

Nie

                              1,3

Dla specjalnych przypadków np. szpitale fr ≥ 1,5

Wartość Qs wyznacza się z następującego wzoru:

 

         V x F

Qs = -----------

         3600 x t

 

Oznaczenia:

Qs – maksymalna ilość ścieków [l/s],

V – średnia dobowa objętość ścieków [litr]

F – współczynnik nierównomierności godzinowej, zależny od typu zakładu - pomijany

t – średni czas działania instalacji na dobę [h]Współczynnik F, jest podany w poniższej tabeli dla różnych typów kuchni i zakładów przetwórstwa mięsnego.

Miejsce

Typ kuchni

                                                              Typ kuchni

Hotele

                              5,00

Restauracje

                              8,50

Szpitale

                              13,00

Stołówki pracownicze

                              20,00

Wielkie całodobowe

                              22,00

                                     Zakłady przetwórstwa mięsnego i rzeźnie

Małe do 5 GV1)/ tydzień

                              30,00

Średnie do 10 GV/ tydzień

                              35,00

Duże do 40 GV/ tydzień

                              40,00

1 GV = 1 sztuka bydła, lub 2,5 świniWartość V powinna być przyjmowana na podstawie rzeczywistych pomiarów lub wyznacza się ją z następującego wzoru:

a) dla zakładów mięsnych

 V = Mp x Vp


Oznaczenia:

V – średnia dobowa ilość ścieków [I]

Mp – ilość mięsnych produktów na dzień [kg]

Vp – objętość wody zużywanej na kilogram produktów mięsnych, podana w poniższej tabeliRzeźnia i zakłady mięsne

Objętość wody na kilogram mięsnych Vp [l/kg]

Małe do 5 GV1) na tydzień

                                           20

Średnie 6-10 GV na tydzień

                                           15

Duże 11-40 GV na tydzień

                                           10

1GV = 1 sztuka bydła lub 2,5 sztuki trzody chlewnejb) dla kuchni zakładowych

 V = Vm x m

 

Oznaczenia:

V – dobowa ilość ścieków

q – objętość wody zużytej do przygotowania posiłku, wartości podane w poniższej tabeli

m – liczba posiłków na dzień,Typ kuchni

Typ kuchni Objętość wody do przygotowania posiłku Vm [I]

Hotelowa

                              100

Restauracyjna

                              50

Szpitalna

                              20

Całodowbowa

                              10

Stołówki i firmowe

                              5

Uproszczona metoda wyznaczania wielkości NS separatora tłuszczów:

Ilość posiłków wydawanych w ciągu doby w restauracje i innych podobnych obiektach

Przepustowość NS separatora

Do 200

                              2

201-400

                              4

401-700

                              7

701-1000

                              10

1001-1500

                              15

1501-2000

                              20

2001-2500

                              25


Dobór wielkości osadnika:

Miejsce zabudowy separatora

Pojemność osadnika Vos (dm3)

Restauracje, miejsca wydawania posiłków, inne obiekty o małej ilości powstawania zawiesin w ściekach

                         100 x NS

Rzeźnie i podobne zakłady

                         200 x NS